Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2018-02-13

Republican meeting of RSE Gosexpertiza  following the results of work for 2017.

Republican meeting of RSE Gosexpertiza following the results of work for 2017.

2018-02-13

On February 08, 2018 the republican meeting with heads of territorial divisions of RSE of Gosexpertiza has taken place, following the results of activity for 2017 and to tasks for 2018.
Special attention has been paid to a possibility of expansion of function of the portal and the unified information system of complex non-departmental expertise and also other tasks and actions for 2018 which have been sounded by heads structural and territorial division.

Republican meeting of RSE Gosexpertiza  following the results of work for 2017.

Republican meeting of RSE Gosexpertiza following the results of work for 2017.

2018-02-13

On February 08, 2018 the republican meeting with heads of territorial divisions of RSE of Gosexpertiza has taken place, following the results of activity for 2017 and to tasks for 2018.
Special attention has been paid to a possibility of expansion of function of the portal and the unified information system of complex non-departmental expertise and also other tasks and actions for 2018 which have been sounded by heads structural and territorial division.

Республиканское совещание РГП «Госэкспертиза»  по итогам работы за 2017 год.

Республиканское совещание РГП «Госэкспертиза» по итогам работы за 2017 год.

2018-02-13

08 февраля 2018 года состоялось республиканское совещание с руководителями территориальных подразделений РГП «Госэкспертиза», по итогам деятельности за 2017 год и задачам на 2018 год.
Особое внимание было уделено возможности расширения функции портала и единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы (ЕИСКВЭ), а также другим задачам и мероприятиям на 2018 год, которые были озвучены руководителями структурных и территориальных подразделений.

Республиканское совещание РГП «Госэкспертиза»  по итогам работы за 2017 год.

Республиканское совещание РГП «Госэкспертиза» по итогам работы за 2017 год.

2018-02-13

08 февраля 2018 года состоялось республиканское совещание с руководителями территориальных подразделений РГП «Госэкспертиза», по итогам деятельности за 2017 год и задачам на 2018 год.
Особое внимание было уделено возможности расширения функции портала и единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы (ЕИСКВЭ), а также другим задачам и мероприятиям на 2018 год, которые были озвучены руководителями структурных и территориальных подразделений.

Республиканское совещание РГП «Госэкспертиза»  по итогам работы за 2017 год.

Республиканское совещание РГП «Госэкспертиза» по итогам работы за 2017 год.

2018-02-13

08 февраля 2018 года состоялось республиканское совещание с руководителями территориальных подразделений РГП «Госэкспертиза», по итогам деятельности за 2017 год и задачам на 2018 год.
Особое внимание было уделено возможности расширения функции портала и единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы (ЕИСКВЭ), а также другим задачам и мероприятиям на 2018 год, которые были озвучены руководителями структурных и территориальных подразделений.

Республиканское совещание РГП «Госэкспертиза»  по итогам работы за 2017 год.

Республиканское совещание РГП «Госэкспертиза» по итогам работы за 2017 год.

2018-02-13

08 февраля 2018 года состоялось республиканское совещание с руководителями территориальных подразделений РГП «Госэкспертиза», по итогам деятельности за 2017 год и задачам на 2018 год.
Особое внимание было уделено возможности расширения функции портала и единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы (ЕИСКВЭ), а также другим задачам и мероприятиям на 2018 год, которые были озвучены руководителями структурных и территориальных подразделений.

ADVERTISEMENT

2018-02-13

Production department in the city of Atyrau of the Western Region branch of the Republican state enterprise on the right of economic management «State non-departmental expertise of projects» (RSE «State expertize») of the Committee for Construction and Housing and Communal Services of the Ministry of Investment and Development of the Republic of Kazakhstan looking for qualified specialists:
1-unit of the expert (section: Technology).

ХАБАРЛАНДЫРУ

2018-02-13

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының («Мемсараптама» РМК) Батыс өңірі бойынша филиалы Атырау қаласындағы өндірістік бөлімінің бос қызмет орнына орналасуға білікті мамандар қажет:
Сарапшы 1-бірлігі (ТХ тарауы бойынша).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

2018-02-13

Производственному отделу в г. Атырау филиала по Западному региону Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на занятие вакантной должности требуются квалифицированные специалисты:
1-единица эксперта (по разделу: ТХ).

2017 жылғы жұмыстардың қорытындысы бойынша "Мемсараптама" РМК-нің республикалық кеңесі

2017 жылғы жұмыстардың қорытындысы бойынша "Мемсараптама" РМК-нің республикалық кеңесі

2018-02-13

2018 жылғы 8 ақпанда "Мемсараптама" РМК-нің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен 2017 жылғы қызмет қорытындысы және 2018 жылғы міндеттер бойынша республикалық кеңес өткізілді.
Құрылымдық және аумақтық бөлімшелердің басшыларымен мәлімделген 2018 жылғы міндеттер мен басқа да ісшараларға, сонымен қатар ведомстводан тыс кешенді сараптаудың біріккен ақпараттық жүйесін (ВКСБАЖ) және портал функцияларын кеңейту мүмкіндігіне ерекше көңіл бөлінді.